PSG

privacy statement

Polityka prywatności Polskie Stowarzyszenie Groningen

Privacyverklaring

Niniejszy dokument jest polityką prywatności Polskiego Stowarzyszenia Groningen z siedzibą przy Warmoltseiland 11 w Eelderwolde, zarejstrowanego w Izbie Handlowej Kamer van Koophandel pod numerem 66893372, zwanego dalej: ‘Stowarzyszenie.

Świadomie lub nieświadomie udostępniają Państwo nam swoje dane osobowe. Jest to dla nas ważne aby obchodzono się uważnie z Państwa danymi osobowymi. Dlatego stworzyliśmy politykę prywatności a w niej opisaliśmy jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi i jakie są Państwa prawa. Jeśli po przeczytaniu tej polityki prywatności mają Państwo pytania, prosimy kierować je przez e-mail na adres: polskaszkolagroningen@gmail.com.

W poniższej tabeli mogą Państwo w szybki i prosty sposób odczytać jakie Państwa dane i w jakim celu są przez nas przetwarzane, jak długo są przez nas przechowywane i komu te dane osobowe są ewentualnie udostępniane. 

Cel Jakie dane osobowe Podstawa Termin przechowywania Udostępnienia
         
administracja Imię
Nazwisko
Data urodzeniaAdres
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane dot. płatności
Numer konta bankowego
Wykonanie umowy Przez czas trwania umowy i do 2 lat po jej rozwiązaniu, a następnie jedynie dane finansowe przez okres 7 lat zarządadministracja członków    
Wysyłanie informacji cyfrowych ImięNazwiskoAdres e-mailNumer telefonuData urodzenia Wykonaniu umowy   Na czas trwania zapisu. zarządadministracja członkównauczyciele
Wysyłanie wiadomości cyfrowych od stron trzecich, w tym sponsorów. ImięNazwiskoAdres e-mail   Pozwolenie Na czas trwania zapisu. zarządadministracja członkównauczyciele
W celu poprawienia naszych cyfrowych usług Cookies (więcej informacji w punkcie: cookies)Dane IP   Pozwolenie Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.   Zarządzający stroną internetowąAnalytics tools
W celu możliwości podjęcia kontaktu po rozwiązaniu umowy o członkostwo. Na przykład w celu spotkania po latach lub specjalnej okazji. ImięNazwiskoAdresNumer telefonyAdres e-mail   Pozwolenie Do momentu wycofania pozwolenia. zarząd

Cookies

Cookie to mały plik tekstowy wysyłany razem ze stronami witryny internetowej i zapisywany przez przeglądarka Państwa komputera, tabletu czy smartphone’u. My używamy cookies aby zapewnić Państwu lepszą obsługę w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych, które dzięki temu będą prostsze w użyciu.  Cookies dbają o to, aby na przykład mogli Państwo pozostać zalogowani na stronie lub przez Państwa preferowane ustawienia, takie jak ustawienia lokalizacji czy języka, zostaną zapamiętane. Dzięki plikom cookie, widzimy jak często i które nasze strony internetowe są odwiedzane.

W celu umieszczenia niektórych plików cookie potrzebne jest Państwa pozwolenie, zanim zostaną one przez nas wykorzystane. To pozwolenie nie jest potrzebne w przypadku, gdy pliki służą są konieczne do funkcjonowania strony internetowej lub do celów analitycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Art. 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

W każdym momencie możliwe jest wycofanie przez Państwa danego nam pozwolenia dotyczącego plików cookie, poprzez zmianę ustawień internetowych. Więcej informacji na temat włączania, wyłączania i usuwania plików cookie mogą Państwo znaleźć pod funkcją pomocy w Państwa przeglądarce.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Polskie Stowarzyszenie Groningen nie udostępnia państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa pozwolenia, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy, która została zawarta między Państwem a Stowarzyszeniem, o ile Stowarzyszenie jest do tego zobowiązane przez prawo. W tabeli powyżej na początku tej polityki prywatności znajdą Państwo tabelę z wykazem sytuacji w których dane osobowe zostają udostępniane osobom trzecim.

Wgląd, korygowanie i usuwanie danych osobowych

Państwo moją prawo zarządać od Stowarzyszenia wglądu w Państwa dane osobowe (chyba, że na podstawie prawa Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do umożliwienia wglądu) a także uzupełnienia Państwa danych, ich usunięcia lub ukrycia. W przypadku gdy wystąpią Państwo z powyższą prośbą, powinni się Państwo zidentyfikować. Jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte, Stowarzyszenie poinformuje o tym także wszystkie organizacje, którym te dane zostały przez Stowarzyszenie udostępnione.

Zabezpieczenie danych osobowych

Stowarzyszenie podejmie odpowiednie kroki aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe przez utraceniem, nieautoryzowanym dostępem i bezprawnym przetwarzaniem. Zadbamy o to, aby tylko konieczne osoby miały dostęp do Państwa danych, aby dostęp do Państwa danych był zabezpieczony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie przez nas kontrolowane.

Małoletni

W przypadku gdy osoby małoletnie życzą sobie zarejestrować się jako członkowie Stowarzyszenia, konieczne jest by przedłożyli wyraźne pozwolenie od rodziców lub opiekunów.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie stron internetowych Stowarzyszenia. Inne strony internetowe mogą funkcjonować wg ich odrębnej polityki prywatności. Stowarzyszenie radzi Państwu zawsze zapoznać się z odrębnymi politykami prywatności odwiedzanych przez Państwa stron internetowych.

Zmiany polityki prywatności

Stowarzyszenie może od czasu do czasu zmieniać swoją politykę prywatności w celu aktualizacji. Na stronach internetowych zawsze znajdować się będzie najnowsza, aktualna wersja naszej polityki prywatności. Stowarzyszenie radzi Państwu regularnie wracać do naszej polityki prywatności. W przypadku znaczących zmian Stowarzyszenie dokona wszelkich starań aby Państwa o tym poinformować przez e-mail i poprzez strony internetowe.

Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania o przetwarzanie Państwa danych osobowych lub jeśli życzą sobie Państwo poprosić by Stowarzyszenie dało wgląd, dokonało zmian i / lub usunęło Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z:

Osoba odpowiedzialna:       Alex Meulemans

E-mail:                                       polskaszkolagroningen@gmail.com

Zdjęcia na stronach internetowych

Polskie Stowarzyszenie Groningen nie publikuje żadnych zdjęć na swoich stronach internetowych lub na social media, na których członkowie są rozpoznawalni. Jedynie członkowie zarządu i nauczyciele mogą być rozpoznawalni na zdjęciach. Jeśli nie zgadzają się Państwo z publikacją konkretnego zdjęcia, prosimy o zgłoszenie tego faktu na wyżej wymieniony adres kontaktowy. 

Uwagi / skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych

Oczywiście chcemy Państwu pomóc jeśli mają Państwo uwagi w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie ustaleń prawnych AVG mają Państwo prawo skierowania skargi do Autoriteit Persoonsgegevens w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych. W tej sprawie mogą Państwo skontaktować się z Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid Poolse Vereniging Groningen

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Poolse Vereniging Groningen, gevestigd te Warmoltseiland 11 te Eelderwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66893372, hierna te noemen: ‘Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: polskaszkolagroningen@gmail.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Administratie VoornaamAchternaamGeboortedatumAdresTelefoonnummerE-mailadresBetaalgegevensBankrekening-nummer   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. BestuurLedenadministratie    
Versturen digitale informatie VoornaamAchternaamE-mailadresTelefoonnummerGeboortedatum   Uitvoering van de overeenkomst   Zolang als men aangemeld is. BestuurLedenadministratieDocenten
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. VoornaamAchternaamE-mailadres   Toestemming Zolang als men aangemeld is. BestuurLedenadministratieDocenten
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)IP-gegevens   Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.   WebsitebeheerAnalytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. VoornaamAchternaamAdresTelefoonnummerE-mailadres   Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Bestuur

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:              Alex Meulemans

E-mail:                                    polskaszkolagroningen@gmail.com  

Foto’s website

Poolse Vereniging Groningen publiceert geen foto’s op de website of op social media waarop leden herkenbaar zijn. Alleen docenten en bestuursleden zullen herkenbaar op foto’s te zien zijn. Wanneer er toch bezwaar tegen een foto is dan kunt u dit kenbaar maken via het bovengenoemd contactadres.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schuiven naar boven